พรบ.การศึกษา

06พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542.pdf
06พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2562-ฉ.4.pdf
06พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2545-ฉ.2.pdf
06พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2553 ฉ.3.pdf