พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.pdf