กฎหมายอื่น ๆ

06พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546.pdf
06พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2551 ฉ2.PDF
06พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562.PDF
06พรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540.pdf
06พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547.PDF
06พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562 ฉ4.pdf
06รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560.PDF
06พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2553 ฉ3.PDF
06พรบ การศึกษาภาคบังคับ 2545.pdf