ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

020 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
020 แบบสขร1.pdf