ข่าวประชาสัมพันธ์

QR Code ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการกับหน่วยงานได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นตอบแบบสอบถามด้วยต้นเอง   

  ตั้งแต่วันที่  19 - 23 มิถุนายน 2566